Uttalande från Amnesty i Sverige: Tiggeriförbuden måste stoppas!

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 11:27 CET

I december 2018 kom domen där Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att Vellinge kommuns förbud mot så kallad passiv insamling av pengar, eller tiggeri, är förenligt med ordningslagen. Domen förvånade många av oss - eftersom den landade i en slutsats som helt skilde sig från lägre instanser och för att den så helt saknade ett resonemang om mänskliga rättigheter.

Amnesty till den nya regeringen: ​Dags för Sverige att ta urfolksrätten på allvar?

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 06:00 CET

I dag, den 6 februari, är det samernas nationaldag. En ny regering är på plats efter månader av förhandlingar och nya ministrar har samefrågorna på sitt bord. Och i dag ställer vi frågan till dessa ministrar: är detta den regering som äntligen tänker ta urfolksfrågorna och Sveriges internationella människorättsåtaganden på allvar?

Qatar: Mycket återstår när det gäller att förbättra de arbetsrättsliga villkoren för migrantarbetare

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 01:02 CET

Det är mindre än fyra år kvar till VM i fotboll för herrar 2022 och de qatariska myndigheterna riskerar att inte uppfylla det de lovat - att ta itu med den omfattande exploateringen av tusentals migrantarbetare, det konstaterar Amnesty International i en ny sammanfattande rapport.

Israel/ockuperade palestinska områden: Turistföretag drar nytta av krigsbrott

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 01:02 CET

Genom att förmedla hundratals boenden och turistaktiviteter i israeliska bosättningsområden på ockuperade palestinska områden inklusive östra Jerusalem och Västbanken, bidrar nätbaserade bokningsjättarna Airbnb, Booking.com, Expedia och Tripadvisor till att palestinier utsätts för människorättskränkningar. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Iran: Närmare 200 Nobelpristagare och professorer kräver att Ahmadreza Djalali släpps fri

Nyheter   •   Jan 22, 2019 10:52 CET

​Onsdagen den 23 januari kommer Amnesty tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien att uppvakta Iranska ambassaden i Stockholm för att överlämna underskrifter från närmare 200 Nobelpristagare och professorer som kräver att den svenska medborgaren Ahmadreza Djalali omedelbart släpps fri.

​Sverige: Ny rapport från Europarådet om hur Sverige hanterar våld mot kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 15:49 CET

Europarådets expertgrupp när det gäller våld mot kvinnor, GREVIO (Council of Europe independent Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) har granskat hur väl Sverige lever upp till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, den så kallade Istanbul-konventionen. Flera av slutsaterna i rapporten, som publiceras idag, är rekommendationer som Amnesty Sverige lyft under många år.

-Det här är en mycket viktig rapport som sätter fokus på områden där Sverige måste bli bättre, samtidigt som den också visar på positiva aspekter, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter på Amnesty Internationals svenska sektion.

Rapporten konstaterar att Sverige sätter jämställdhet högt på den politiska dagordningen, både i det egna landet och internationellt. Förståelsen kring att kvinnor utsätts för våld på grund av att de är kvinnor är fast förankrad i alla officiella policies, åtgärdsprogram, utbildningsdokument och i det offentliga samtalet om våld mot kvinnor. Sverige får även beröm för att systematiskt utvärdera vilka förbättringar som krävs, i lagen och praktiken. Viljan att eftersträva förbättringar har bidragit till “Sveriges ledande roll” vad gäller policy och i viss mån trendsättare på områden som jämställdhet, enligt GREVIO.

I rapporten, som publicerades idag den 21 januari, lovordas även den nya lagstiftningen mot våldtäkt. GREVIO välkomnar att Sverige antagit en så kallad samtyckeslag och understryker att det är en “fundamental kursändring” från tidigare lydelse som krävde att gärningsmannen använt våld, hot eller utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Den nya lagstiftningen, inklusive oaktsam våldtäkt, visar tydligt att alla sexuella handlingar som genomförs med någon som inte frivilligt deltar, är olagliga. Det nya brottet oaktsam våldtäkt understryker att det åligger varje person att att försäkra sig om att den andra parten frivilligt deltar.

Men det finns även problem, menar GREVIO. Kommunernas stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn varierar fortfarande. Och det görs också allt för få åtgärder för att uppmärksamma den ökade sårbarhet som kan finnas bland olika grupper av kvinnor - som samer, romer, migrantkvinnor och kvinnor i missbruk.

När det gäller de slutsatser som rapporten gör kring rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden delar Amnesty Sverige dessa slutsatser fullt ut.

- Generellt sett anmäls bara en bråkdel av alla våldtäkter till polisen. Att utredningar i sådana ärenden släpar efter från rättsväsendets sida kan ytterligare inverka negativt på kvinnors anmälningsbenägenhet. Och det innebär också att många våldtäktsutsatta inte får rättvisa och upprättelse om dessa ärenden inte prioriteras, säger Katarina Bergehed.

Enligt GREVIO måste förmågan att utreda sådana brott avsevärt förbättras och stärkas - utan dröjsmål. GREVIO efterlyser också ett förbättrat system för att samla statistik som gör det möjligt att följa sådana fall genom hela rättskedjan för att kunna analysera hur många, och varför, ärenden sållas bort i rättsväsendets hantering.

Flera av GREVIOs rekommendationer sammanfaller med de rekommenadtioner som Amnesty Sverige lyft i olika sammanhang och Amnesty Sverige är också en av många organisationer som lämnat underlag till rapporten.

Bakgrund:
År 2011 antog Europarådet Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Sverige ratificerade konventionen år 2014, samma år som den trädde i kraft. Istanbulkonventionen är ett mycket viktigt verktyg för systematisk förändring både i lag och praktik gäller könsbaserat våld mot kvinnor.

Till konventionen är en en särskild expertgrupp knuten, GREVIO, som bland annat har till uppgift att granska staternas efterlevnad av konventionen. Under 2018 granskades Sverige och den 21 januari 2019, publicerade GREVIO resultatet av sin granskning och rekommendationer till Sverige om vad som ytterligare måste förbättras.

GREVIO Baseline Evaluation Report SWEDEN:
https://rm.coe.int/grevio-inf-2018-15-eng-final/168091e686

Istanbul konventionen på svenska:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462544

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Europarådets expertgrupp när det gäller våld mot kvinnor, GREVIO, har granskat hur väl Sverige lever upp till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, den så kallade Istanbul-konventionen. Flera av slutsaterna i rapporten, som publiceras idag, är rekommendationer som Amnesty Sverige lyft under många år.

Läs vidare »

Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om tiggeriförbud

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 12:00 CET

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser är förenlig med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt.

​Nigeria: Regeringens misslyckande eldar på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare - nära 4000 döda på tre år

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 01:02 CET

-Minst 3641 personer har dödats mellan 2016 och 2018, de flesta under 2018.

-När säkerhetsstyrkor inte har ingripit har vissa attacker kunnat pågå under flera dagar.

-Eftersom myndigheterna inte har utrett attackerna har det i sig gett bränsle till nya angrepp.

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

I rapporten “Harvest of Death: Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders” konstaterar Amnesty att 57% av de dokumenterade dödsfallen ägde rum under 2018. Säkerhetsstyrkor har ofta varit stationerade i närheten av där attackerna ägde rum, men trots det har de väntat länge med att ingripa. Det här gjorde att attackerna ibland kunde pågå i timmar, ibland till och med i dagar. Vid några tillfällen hade säkerhetsstyrkorna blivit varnade om att en attack var på gång men trots detta gjorde de inget för att stoppa eller förhindra dödandet, plundringen och bränderna.

- Den nigerianska regeringens agerande kan inte beskrivas på annat sätt än som gravt inkompetent. De har inte skyddat befolkningens liv och de har inte lyckats få ett stopp på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare. Myndigheternas slapphet har tillåtit en straffrihet att utvecklas och att dödandet har kunnat sprida sig över landet, säger Osai Ojigho, chef för Amnesty Nigeria.

Amnesty började kartlägga sammandrabbningar mellan jordbrukare och boskapsskötare i januari 2016. Mellan augusti 2017 och september 2018 gjordes tio researchresor till 56 byar i fem stater.

Rapporten baseras på 262 intervjuer; med utsatta, ögonvittnen, byledare, medicinsk personal, religiösa ledare samt regeringsföreträdare - bland dessa medlemmar i säkerhetsstyrkorna. 230 dokument har analyserats, bland annat medicinska journaler och rapporter från säkerhetsstyrkorna.

Bybor i alla områden som Amnesty besökte beskrev hur de förlorat allting när deras hem brändes ned och deras matförråd kördes bort av angriparna. Sedan 2016 har båda sidor i konflikten i allt högre grad försökt förstöra varandras levebröd - boskapsskötare har satt eld på gårdar och jordbrukare har stulit boskap.

- Ursprunget till konflikten har inget med religion eller etnicitet att göra, utan handlar om tillgången till land. Men på somliga platser, på grund av säkerhetsstyrkornas misslyckande, har kampen om tillgångar används som ett svepskäl för att döda och lemlästa människor på grund av etnicitet eller religionstillhörighet. Konflikten har också blivit politiserad på ett farligt sätt av några av företrädarna för den statliga regeringen genom att de använt den för att underblåsa redan befintliga spänningar mellan partier, säger Osai Ojigho.

- Myndigheterna måste undersöka varför säkerhetsstyrkorna har varit så långsamma i sitt agerande. En del i processen är att ledarskapet inom säkerhetsstyrkorna måste undersöka vilken roll enskilda befälhavare haft, och styrande i de olika drabbade delstaterna måste säkerställa en lämplig kompensation för de som fallit offer för konflikten. De nigerianska myndigheterna måste genast tillsätta en oberoende och opartisk utredning gällande alla människorättskränkningar och övergrepp som begåtts under den här konflikten - oavsett om de är utförda av statliga eller icke-statliga aktörer. Resultaten av utredningen måste offentliggöras och där det finns tillräckliga bevis måste de ansvariga ställas till rätta.

BAKGRUND:
Attacker och motattacker från jordbrukare och boskapsskötare har pågått säsongsvis i norra Nigeria i decennier, men började eskalera under 1999. Sedan 2017 har konflikterna blivit alltmer dödliga när försämrade miljömässiga förhållanden har tvingat boskapsskötare att flytta söderut för att hitta betesmark.

Minst 310 attacker har dokumenterats mellan den 5 januari 2016 och den 5 oktober 2018.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

Läs vidare »

Irak: Islamiska statens (IS) förstörelse av jordbruk utgör krigsbrott

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 01:02 CET

Förutom krigsbrott och brott mot mänskligheten i form av bland annat mord, våldtäkter och slaveri har den väpnade grupp som kallar sig “ Islamiska staten” (IS) begått krigsbrott och brott mot mänskligheten mot minoritetsgruppen yazidierna när de saboterat bevattningsbrunnar och förstört jordbruksområden, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

​Världen: Kvinnors kamp för rättigheter i fokus under 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 01:00 CET

Under 2018 har kvinnliga aktivister gått i täten i kampen för mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International när organisationen i dag presenterar sin tillbakablick på året som gått gällande situationen för mänskliga rättigheter i världen.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska sektion ansvarar Ami Hedenborg för... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida