Följ Amnesty International Sverige

Anti-terrorlagar får aldrig skada demokratin

Blogginlägg   •   Apr 19, 2017 15:38 CEST

Paris 2017

I veckan kommer regeringen, tillsammans med några riksdagspartier, att diskutera om det finns ett behov av ny lagstiftning och andra åtgärder för att förhindra framtida terrorhandlingar i Sverige. Att detta görs efter händelsen på Drottninggatan i Stockholm den 7 april i år, är högst naturligt.

Samtidigt ser vi att det finns röster som uttalar sig svepande om ”hårdare tag” och som generaliserande misstänkliggör hela grupper av människor. Enbart på grund av att en person till exempel är flykting, asylsökande, muslim eller irreguljär migrant (papperslös).

Amnesty International anser att terrorism är ett verkligt och allvarligt hot som ska bekämpas. De metoder som används måste dock alltid vara förenliga med rättsstatens principer (rule of law). Åtgärderna får inte inskränka andra grundläggande rättigheter på ett oproportionerligt sätt. Och åtgärderna får inte leda till att det kan uppfattas som att ett misstänkliggörande av flyktingar, eller av människor i andra utsatta grupper, sanktioneras.

Det är betydelsefullt vilka ord vi använder. Fakta och kunskap leder till förståelse, engagemang och till mycket bättre förutsättningar att fatta kloka beslut som står i överensstämmelse med våra internationella förpliktelser.

Därför har vi nedan listat några relevanta fakta. De grundar sig på folkrättsliga principer och på staters skyldigheter i enlighet med dessa principer - och de konventioner som vi är bundna av, däribland den Europeiska Konventionen om grundläggande mänskliga fri-och rättigheter (Europakonventionen) som även är svensk lag.

FAKTA

  • Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det finns med andra ord en motsvarande skyldighet för stater att, utan undantag, öppna dörren för flyktingar som behöver skydd. Alla har rätt till en rättssäker asylprövning.
  • Människor flyr bland annat för att de riskerar att fängslas och tortreras på grund av sitt politiska engagemang, eller för att de redan har utsatts för det. Eller för att de efter bristfälliga rättegångar har blivit dömda till dödsstraff. Människor flyr också för att de riskerar att förföljas på grund av till exempel sin sexuella identitet eller för att de riskerar att utsättas för grovt sexuellt våld, något som ofta ökar kraftigt i samband med konflikt.
  • Den som nekas asyl ska självmant lämna landet och kallas då till återvändandesamtal hos Migrationsverket. Uteblir personen så överlämnas ärendet till polisen som går ut med en efterlysning.
  • Polisen har rätt att frihetsberöva efterlysta personer och placera dem i Migrationsverkets förvar, men bara om det finns förutsättningar att verkställa beslutet att skicka ut personen. En annan kontrollåtgärd som kan vidtas är uppsikt vilket innebär att en person regelbundet får anmäla sig hos polisen.
  • Det är inte brottsligt att befinna sig i Sverige utan tillstånd.
  • Det finns ett antal grundläggande mänskliga rättigheter som tillkommer alla, oavsett varför hen befinner sig här och om hen har tillstånd eller inte. Rätten till vård är en sådan. Rätt till skolgång för barn en annan.
  • Det finns ett absolut förbud för alla stater att skicka tillbaka en person till ett land där hen löper en verklig risk att utsättas för tortyr, kroppsstraff, dödsstraff eller andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

I Amnesty Internationals rapport Dangerously disproportionate, the ever-expanding national security state in Europe, (läs rapporten här) från januari 2017, har vi undersökt lagstiftningsåtgärder i 14 EU länder, däribland Österrike, Belgien, Frankrike, Danmark, Bulgarien och Tyskland. I flera länder har anti-terrorismåtgärder som antagits eller föreslagits undergrävt rättsstatsprincipen, förstärkt den exekutiva makten, skalat bort rättsliga kontrollmekanismer, begränsat yttrandefriheten och utsatt alla invånare för en så gott som obehindrad övervakning från regeringen. Effekterna som lagarna har fått för utländska personer och för etniska och religiösa minoriteter har varit särskilt allvarliga.

Medan terrorhotet är verkligt och alltid måste bemötas kraftfullt, är regeringens roll att också se till att alla åtgärder som vidtas görs på ett transparent och helt rättssäkert sätt. 

Alldeles särskilt viktigt är det att värna om att inte medverka till att skapa ett samhälle som är polariserat och där rättigheterna är olika värda beroende på hur du ser ut, varifrån du kommer eller vilken religion du har.

I Sverige kommer nu frågan om terroristhot och hur samhället försvarar sig mot dessa att diskuteras. Sannolikt kommer utredningar att tillsättas och lagförslag presenteras. Vi vill med dessa rader förmedla vikten av att arbetet sker i full överensstämmelse med rättsstatens principer och med full respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Amnesty Internationals svenska sektion

Länk till blogginlägget: https://uttryck.amnesty.se/ord-med-betydelse-oppet-brev-till-sveriges-politiker/