Följ Amnesty International Sverige

​Amnesty Sverige ska använda sig av jämlikhetsdata

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 05:00 CEST

- Alla människor ska ha samma möjligheter inom Amnesty, och vi måste ju själva vara den förändring vi vill se i samhället. Därför har Amnesty International Sveriges styrelse beslutat att vi ska använda oss av jämlikhetsdata för att få mer kunskap om vår organisation och vassare verktyg för att utveckla den, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty.

Hur vet vi att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor?

Därför att vi har tydliga siffror som visar det.

I Sverige kartläggs idag till exempel skillnader mellan kvinnors och mäns löner och åldersfördelningen på arbetsplatser. Sådan data är viktiga verktyg för att komma åt diskriminering. När det gäller de andra så kallade diskrimineringsgrunderna, som sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och så vidare - finns färre data. För Amnesty är det förstås lika viktigt att ha verktyg för att tackla också de formerna av diskriminering.

- Ett viktigt steg i vårt jämlikhetsarbete är att göra en kartläggning bland våra medlemmar. Vi kommer att skicka ut en enkät till Amnestys medlemmar, som alla som vill kommer kunna svara på, där de får uppge om de stött på hinder eller brister i vår organisation som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna eller till social bakgrund. Enkäten är förstås frivillig, svaren är helt anonyma och uppgifterna baserade på självidentifikation. Finns det frågor en inte vill svara på, så är det förstås helt ok. Alla väljer själva vad de vill, och inte vill, svara på, säger Anna Lindenfors.

I till exempel USA, England och Kanada förs redan statistik över andra grunder än kön och ålder på nationell nivå. FN har återkommande kritiserat Sverige för att våra myndigheter inte för statistik utifrån till exempel etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion och FN har också rekommenderat att Sverige inför statistik som synliggör utsatthet och ojämlikhet på etnisk grund. Jämlikhetsdata är ett exempel på sådan statistik.

- Resultatet från enkäten ska användas i vårt antidiskriminerings- och jämlikhetsarbete. Genom den data vi samlar in kan vi utforma mer riktade och resultatorienterade insatser för ökad jämlikhet i vår organisation, säger Anna Lindenfors.

FAKTA: Jämlikhetdata
Jämlikhetsdata är en metod som används för att samla större kunskap om sammansättningen av en grupp och människors tillgång till sina rättigheter med syfte att så effektivt som möjligt kunna motverka diskriminering och skapa förutsättningar för mer jämlikhet och inkludering.

Syftet med att samla in jämlikhetsdata är att mäta strukturella skillnader mellan olika grupper inom en organisation, ett företag, en kommun och så vidare.

För Amnestys del samlas jämlikhetsdata in som genom vilken enkät som helst. Enda skillnaden är att vi här vill förstå om det finns skillnader som personer upplever som kan knytas till de olika diskrimineringsgrunderna (samt till social bakgrund).

Användning av metoden jämlikhetsdata för Amnestys del kommer att innebära att medlemmar och anställda, anonymt och frivilligt, själva identifierar sig utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Vi kommer även att be dem som vill att identifiera sin sociala bakgrund, vilket inte är en av de officiella diskrimineringsgrunderna i svensk rätt men däremot en vedertagen diskrimineringsgrund i folkrätten.

Informationen kommer att användas för att synliggöra brister och missgynnande behandling som kan finnas inom Amnesty. Ett exempel kan vara om människor med en funktionsnedsättning upplever bristande tillgänglighet inom Amnesty vilket kan försvåra för dem att delta i verksamheten på samma villkor som andra.

Den informationen ligger till grund för att utforma mer riktade och resultatorienterade insatser för ökad jämlikhet. Inga personuppgifter kommer att registreras i medlemsdatabaser eller förteckningar över anställda eller på annat sätt knytas till individer inom organisationen.

Läs gärna mer här:
https://www.amnesty.se/om-amnesty/jamlikhetsdata/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.