Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Uttalande: Amnesty Sverige välkomnar samtyckeslag gällande våldtäkt

I dag, den 23 maj, antog Sveriges riksdag regeringens förslag om en ny sexulbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Den nya lagen innebär bland annat att gränsen för vad som är en straffbar handling ska gå vid om personen deltar frivilligt eller inte. Lagen träder i kraft den 1 juli i år. Amnesty välkomnar riksdagens beslut.

Tidigare har det krävts att förövaren använt sig av våld eller hot om brottslig gärning eller utnyttjat att någon befinner sig i en särskild utsatt situation för att bli dömd för våldtäkt. Den nya lagstiftningen tar istället fasta på att sex ska vara frivilligt.

- Var och en har rätt att fritt bestämma över den egna kroppen och sexualiteten - beslut som alltid måste respekteras av andra, säger Katarina Bergehed, Amnesty Sveriges sakkunniga på kvinnors rättigheter.

- Var och en har rätt till integritet och sexuellt självbestämmande och det handlar om så mycket mer än att inte tvingas till sex genom våld, hot eller utnyttjande. Lite tillspetsat kan en säga att nuvarande lag vilar på föreställningen om att individen är tillgänglig för sex fram tills hen säger nej eller gör motstånd. Det bottnar i ett förlegat synsätt som äntligen överges, konstaterar Katarina Bergehed.

I linje med folkrätten
År 2014 ratificerade Sverige Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, också kallad Istanbulkonventionen. Den definierar sexuellt våld inklusive våldtäkt som “non-consensual acts of a sexual nature”. Samtycke ska avges frivilligt som ett resultat av personens fria vilja och i sammanhanget ska en bedömning av de kringgärdade omständigheterna göras.

- Riksdagens beslut i dag är ett viktigt steg ur många aspekter. Den nya sexualbrottslagen stärker det rättsliga skyddet för individen. Dessutom har riksdagen säkerställt att Sveriges lagstiftning på området lever upp till internationella människorättslagar och normer, säger Katarina Bergehed.

Sverige är inte det första landet som antar en samtyckeslag. I Västeuropa har idag nio länder någon typ av samtyckesreglering: Belgien, Cypern, England och Wales (1 jurisdiktion), Island, Irland, Luxemburg, Nordirland, Skottland och Tyskland.

Den nya lagstiftningen är ett första viktigt steg för att bekämpa våldtäkt och andra sexualbrott. Nu gäller det att se till att den den får genomslag och implementeras effektivt.

- Våldtäkt och andra sexualbrott är ett mycket allvarligt människorättsproblem i Sverige som många tusentals flickor och kvinnor men även pojkar, män, icke-binära och transpersoner utsätts för. Så kan vi inte ha det. För att komma till rätta med problemen krävs flera andra genomgripande insatser på samhällsnivå. Det är viktigt att se dagens riksdagsbeslut som ett startskott - inte ett slutmål, säger Katarina Bergehed.

FAKTARUTA: Vad innebär den så kallade samtyckeslagen?

  • Grunden är att sex ska vara frivilligt. Det krävs inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt. Det gör att något fler handlingar kan komma att bedömas som våldtäkt eller sexuellt övergrepp jämfört med tidigare.
  • Frivilligheten ska komma till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Passivitet är inte uttryck för frivillighet. Om det uppstår osäkerhet får gärningsmannen förvissa sig om att deltagandet är frivilligt.
  • En person kan aldrig anses ha deltagit frivilligt om deltagandet är en följd av:

-misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning;

-hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,

-om gärningsmannen utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation

-om gärningsmannen allvarligt missbrukar att personen står i beroendeställning. 

Länk till debattartikel i TIME, skriven av Katarina Bergehed:
http://time.com/5288303/sweden-affirmative-consent-rape-law/

Ämnen

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll