Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Amnesty kommenterar domen mot klimataktionen på E4:an

Demonstrationsrätten är en central byggsten i varje demokratiskt samhälle. Även fredlig civil olydnad, som klimataktionen på E4:an, omfattas av demonstrationsrätten. Amnesty välkomnar att Solna tingsrätt inte gått på åklagarens linje att döma aktivisterna till fängelse. Detta är det enda riktiga: fredlig aktivism ska aldrig leda till att människor frihetsberövas. Däremot är det bekymmersamt att domstolen accepterar åklagarens argumentation om att en kortvarig blockad av E4:an kan utgöra sabotage i brottsbalkens mening.

– Amnesty ser med stor oro på att domstolen dömer i strid med vad folkrätten kräver av Sverige. Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet och från ett rättsstatligt perspektiv är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

I själva essensen av civil olydnad ligger att den som utfört en olaglig aktion står för vad hen gjort och tar ansvar för det, även rättsligt. Detta gäller så länge lagarna som tillämpas är rimliga och straffet står i proportion till den olagliga handlingen. Annars råder inte balans mellan demonstrationsrätten och det straffrättsliga regelverket.

Fredlig civil olydnad är inget nytt i Sverige, men sabotage-anklagelsen för den här formen av fredliga aktioner är ny. Dagens dom i Solna tingsrätt, samt domar som i år fallit i Södertörns respektive Stockholms tingsrätt, tyder på att praxis är på väg att ändras - detta utan närmare diskussion och till synes utan en gedigen rättslig analys mot bakgrund av den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten.

– Den här förskjutningen i rättsväsendets bedömningar måste få ett slut. Rättstillämpningen måste bygga på respekt för den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten och Sveriges folkrättsliga förpliktelser, säger Anna Johansson

Klimatförändringar är en verklighet som kräver att stater agerar med beslutsamhet. FN har med tydlighet understrukit att en snabb och rättvis klimatomställning är en skyldighet för staterna under folkrätten. Såväl i Sverige som i andra delar av världen använder aktivister civil olydnad för att protestera mot staters brist på handling för att få ner koldioxidutsläppen. FN:s särskilda rapportör för mötes- och demonstrationsfrihet har särskilt uppmärksammat vikten av att demonstrationsrätten särskilt värnas i detta klimatnödläge som vi ändå befinner oss i – vilket även inkluderar civil olydnad och vägblockader.

FN:s klimatpanel, IPCC, har i en kommentar om staternas ovilja att ta klimatkatastrofen på allvar
, uttryckt att “civilsamhället till hög grad är den enda pålitliga kraften för att förmå institutioner att förändras i den takt som krävs”. Domstolen borde därför i långt högre grad ha uppmärksammat dessa folkrättsliga uttalanden och rekommendationer och analyserat det faktum att Sverige hittills inte gör vad som krävs för att få ner koldioxidutsläppen och därmed inte heller lever upp till sina folkrättsliga förpliktelser. Det är detta nödläge och denna statens passivitet aktivisterna reagerat på, vilket borde tagits i beaktande av domstolen och påverkat dess bedömning av vägaktionen. Principen om fördragskonform tolkning – alltså att svensk lag ska tolkas i ljuset av Sveriges internationella förpliktelser – lyser med sin frånvaro i beslutet. Därmed har domstolen, i dess resonemang om tillåtna inskränkningar av demonstrationsrätten, helt underlåtit att hänvisa till det folkrättsliga regelverket och FN-experternas uttalanden vilket är mycket olyckligt och har lett till felaktiga slutsatser, menar Amnesty.

– Att inte förstå dessa manifestationer för klimatet i ljuset av demonstrationsrätten leder i en potentiellt farlig och antidemokratisk riktning där konstitutionella rättigheter står på spel. Vi utgår från att domen kommer att överklagas, och att högre rätt beaktar Sveriges folkrättsliga åtaganden och försvarar såväl den grundläggande demonstrationsfriheten som Sveriges åligganden vad gäller klimatnödläget i sin bedömning. Amnesty kommer noga att följa det här fallet och fortsatt värna rätten att fredligt demonstrera och protestera, säger Anna Johansson

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916