Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Amnesty Sverige välkomnar lagförslagen om transpersoners rättigheter

En person ska kunna byta juridiskt kön utan att behöva uppfylla olika medicinska krav och personer under 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi - det är några av förslagen i de två utredningar om transpersoners rättigheter som lämnats till regeringen. I sina remissvar ställer sig Amnesty Sverige bakom båda utredningarna.

Nyligen lämnades två utredningar över till regeringen med lagförslag som behandlar transpersoners rättigheter i Sverige. Den ena rör regleringen av kirurgiska ingrepp i könsorganen och den andra möjligheten att byta det kön som framgår av folkbokföringen. Utredningarna föreslår att de här lagarna ersätter den nuvarande könstillhörighetslagen, vilket rent konkret innebär att byte av juridiskt kön helt separeras från medicinska kriterier. Enligt dagens lagstiftning är byte av det juridiska könet beroende av att diverse medicinska krav är uppfyllda. Det är en ordning som kritiserats av Amnesty och andra människorättsorganisationer.

De nya förslagen innebär bland annat att en person ska kunna byta juridiskt kön helt byggt på principen om självbestämmande. Forskning och tidigare utredningar har visat att de praktiska och juridiska svårigheter att få den rätta könsidentiteten erkänd av staten innebär stort lidande och är ett av skälen till att transpersoners psykiska ohälsa är markant sämre än andras i Sverige.

Amnesty Sverige har varit en av remissinstanserna och organisationen välkomnar bägge lagförslagen i dess helhet.

- Den svenska staten har misslyckats med att fullt ut säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter. Regeringen måste korrigera de här luckorna genom konkreta och aktiva åtgärder som möjliggör för alla att i största möjliga mån leva i enlighet med sin könsidentitet, fria från diskriminering, våld och trakasserier. Dessa båda lagförslag, som sätter individens rätt till självbestämmande i centrum, är viktiga steg i rätt riktning, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

BakgrundTranspersoner drabbas hårt av de brister som finns i den nuvarande könstillhörighetslagen. En ändring av juridiskt kön innebär till exempel utdragna, psykiskt påfrestande könsutredningar och omständliga processer. De här processerna bidrar till transpersoners stora utsatthet i samhället och kränker deras rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen.

Ett rättsligt erkännande som baseras på självidentifikation ska inte villkoras av inblandning av hälso- och sjukvården. I dag behöver transpersoner få ett medicinskt utlåtande för att kunna byta juridiskt kön. Det är en lång och ofta krävande process där den enskilde måste “bevisa” sin “rätta” könsidentitet, ett förfarande som Amnesty är emot.

Transpersoner under 18 år som inte har möjlighet att leva i enlighet med sin könsidentitet riskerar att utsättas för diskriminering och trakasserier. Att neka omyndiga transpersoner rättsligt erkännande, vård och behandling som gör att kropp och könsidentitet överensstämmer är inte förenligt med folkrättsliga principer om barns rättigheter. FN:s barnrättskommitté har uttalat att barnets identitet inkluderar könsidentitet och att rätten att behålla sin identitet garanteras av barnkonventionens artikel 8. Denna rätt måste respekteras och inkluderas vid en prövning av barnets bästa. Amnesty är välkomnar därför förslagen att låta personer under 18 år byta juridiskt kön och även ansöka om tillstånd för att genomgå underlivskirurgi.

Utredningarnas förslag och Amnestys synpunkter
Den nuvarande könstillhörighetslagen måste upphävas för att ersättas av två separata lagar där den administrativa processen att byta juridiskt kön separeras från den medicinska behandlingen.

Utredningarnas förslag, som Amnesty står bakom, innebär bland annat att:

  • den nuvarande könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två separata lagar så att den medicinska processen separeras från den juridiska
  • ändring av det kön som finns registrerat i folkbokföringen blir en snabb och enkel administrativ process som utgår från den enskildes rätt att definiera sin könsidentitet
  • ändring av det kön som framgår av folkbokföringen är inte en förutsättning för underlivskirurgi
  • ändring av det kön som framgår av folkbokföringen blir möjligt för barn och unga från 12 års ålder
  • personer som inte har fyllt 18 år ska ha möjlighet att genomgå underlivskirurgi

Amnesty understryker också i sina remissvar att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om könsneutrala personnummer samt en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.

Länkar till Amnestys remissvar:
Synpunkter på lagförslaget i utredningen om juridiskt kön, “Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” (Ds 2018:17)

Synpunkter på lagförslaget i utredningen om medicinsk könskorrigering, “Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen” (Ds 2018:11)

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll