Gå direkt till innehåll
Qatar - kvinnor som arbetar i hushåll utnyttjas och och utsätts för övergrepp

Pressmeddelande -

Qatar - kvinnor som arbetar i hushåll utnyttjas och och utsätts för övergrepp

En ny rapport från Amnesty International visar hur kvinnliga migrantarbetare som arbetar i människors hem i Qatar fortsätter att utnyttjas — trots införda reformer. Kvinnorna vittnar om extremt dåliga arbetsvillkor med långa arbetsdagar och ingen vila. Men också om hur de utsätts för förnedrande behandling och övergrepp.

Amnesty har pratat med 105 kvinnor som hade anställts som hushållsarbetare — “live-in domestic workers ” — det vill säga att de också bott på sin arbetsplats. I rapporten framkommer det att kvinnornas rättigheter fortfarande inte tillgodoses, trots regeringens reformer som syftar till att förbättra deras arbetssituation. En del kvinnor berättade att de blivit utsatta för allvarliga brott, som sexuella övergrepp.

År 2017 införde Qatar en ny lag om hushållsarbetares villkor (Domestic Workers Law). Lagen innehåller bland annat skrivelser om begränsningar gällande arbetstid, att det ska finns obligatoriska dagliga raster, en dags ledigt i veckan samt betald semester.

90 av de 105 kvinnorna som Amnesty intervjuat uppger att de vanligen arbetade över 14 timmar per dag. 89 kvinnor uppgav att de vanligen arbetade sju dagar i veckan och 87 kvinnor berättade att de hade fått sitt pass beslagtaget av sin arbetsgivare. Hälften av kvinnorna arbetade mer än 18 timmar per dag, och de flesta av kvinnorna hade aldrig haft en ledig dag överhuvudtaget. En del kvinnor berättade om att de inte hade fått den lön de hade rätt till.

32 kvinnor beskrev hur de blivit förolämpade och förnedrade på olika sätt, 15 kvinnor uppgav att de utsatts för fysiska övergrepp och fem kvinnor uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp av sin arbetsgivare eller av gäster på besök i hushållet.

— Att lagen om hushållsarbetare infördes 2017 var ett steg framåt när det gäller arbetsrättsliga frågor i Qatar. Men vittnesmålen från kvinnorna visar att det är uppenbart att de här reformerna inte har blivit implementerade på rätt sätt eller att de ens tillämpas överhuvudtaget. Istället framkommer bilden av ett system som fortsätter tillåta att arbetsgivare behandlar migrantarbetare som arbetar i deras hem som ägodelar och inte som människor, säger Ami Hedenborg, talesperson Amnesty Sverige.

Det finns runt 173 000 "hushållsmigrantarbetare" i Qatar. En majoritet av dem är kvinnor som arbetar i människors hem. En del av kvinnorna som Amnesty intervjuade hade fortfarande kvar sina arbeten, andra hade slutat men var fortfarande kvar i Qatar, och åter andra hade återvänt till sina hemländer. Precis som kvinnorna var deras arbetsgivare från många olika länder.

Övergreppen som dokumenteras i rapporten möjliggörs av flera faktorer, bland annat genom bristen på kontrollmekanismer som ska säkerställa att lagen om hushållsarbete (Domestic Workers Law) följs och att delar av Qatars så kallade sponsorsystem (kafala-systemet) fortsätter att ge arbetsgivare stor makt över sina anställda. Många kvinnor stöter på hinder när de vill anmäla övergrepp och brott till myndigheterna, och det finns en utbredd straffrihet.

Reformer
Qatar har under de senaste åren infört flera reformer och initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för migrantarbetare, och det har bland annat sjösatts “kunskapskampanjer”som riktat sig mot hushållsarbetare och deras arbetsgivare.

Nyligen infördes också en minimilön, och kravet på att arbetstagare måste ha tillstånd från sin arbetsgivare för att byta jobb eller för att lämna landet har också tagits bort. Och medan dessa förändringar i lagstiftningen i teorin gör det lättare för arbetstagare att lämna exploaterande arbetsgivare, så kommer det här inte att minska övergreppen eller förbättra hushållsarbetares situation om det inte samtidigt vidtas andra åtgärder för att stärka deras skydd och säkerställa att lagarna verkligen tillämpas.

Straffrihet
Qatar har misslyckats när det gäller att ställa arbetsgivare som begått övergrepp till svars, vilket också innebär att det finns ytterst lite som avskräcker från framtida övergrepp. Sådant som att ta människors pass och löner som inte betalas utreds sällan och får heller inga konsekvenser. Inte ens när arbetsgivarna vägrar att lämna tillbaka pass eller betala avgifter.

— Ingen av de kvinnor som Amnesty talade med har fått upprättelse genom att personen som utsatt dem för övergrepp har ställts till svars för sina gärningar. Om Qatar menar allvar med att skydda människor som arbetar i hushåll från att utnyttjas måste man skicka ett tydligt budskap till arbetsgivare om att övergrepp i arbetslivet inte tolereras, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty.

Före 2018 hade människor som arbetade i hushåll inte tillgång till någon instans som kunde behandla klagomål. Men när Qatar etablerade de kommittéer som kom till för att lösa olika arbetsrelaterade konflikter (Committees for the Settlement of Labour Disputes) fick de nu en möjlighet att anmäla dit vad de blivit utsatta för. Men den processen dras tyvärr fortfarande med stora brister.

Över hälften av kvinnorna som Amnesty intervjuat berättade om försenade eller obetalda löner, men de få som kände att de hade möjlighet att anmäla till kommitteerna upplevde processen som både långsam och stressande.

En stor brist i systemet är att personer som arbetar i människors hushåll riskerar att förlora sin lagliga rätt att vistas i landet, sin inkomst och sitt boende under tiden som deras ärende hanteras. De behöver en trygg plats att ta sin tillflykt till och en inkomst under processen. Men i och med att det skyddade boende som drivs av Qatars styre inte fungerar fullt ut är det för de flesta kvinnor inte ett möjligt alternativ att lämna in ett klagomål hos kommittéerna.

Dessutom kan kvinnor som lämnar sina jobb bli utsatta för olika “hämndåtgärder” från sina forna arbetsgivare och bli anklagade för att “avvika” eller för andra brott. Minst tio kvinnor som Amnesty pratade med hade blivit anklagade för stöld och 13 andra hade blivit anklagade av sina före detta arbetsgivare för att “avvika”. Alla kvinnorna nekade till anklagelserna och upplevde att de uppkommit på grund av att de flytt från övergrepp.

När det gäller fysiska och sexuella övergrepp hanteras de i brottmålsdomstolar, men det faktum att hushållsarbetare är så beroende av sina arbetsgivare, parat med en brist på förtroende när det gäller systemet som sådant bidrar starkt till att många blir avskräckta från att anmäla övergrepp.

Att personer som arbetar i hushåll är så pass isolerade och de restriktioner som många har när det gäller sin rörelsefrihet gör det svårt för dem att få stöd och kunna ta sig ur situationer som innebär risk för övergrepp. Hushållsarbetare, precis som övriga migrantarbetare i Qatar, är också förhindrade att bilda eller gå med i fackföreningar.

— Vi uppmanar myndigheterna i Qatar att ta konkreta steg för att säkerställa att lagen implementeras fullt ut, att robusta mekanismer för inspektioner inrättas och att man med full kraft agerar när det gäller arbetsgivare som utsätter anställda för övergrepp. Trots försök att reformera arbetslagstiftningen sviker Qatar fortfarande de kvinnor i landet som är i störst behov av stöd och skydd, säger Steve Cockburn.

Bakgrund
Qatar har bland annat anslutit sig till flera internationella konventioner som förbjuder människorättskränkningar. Bland annat har landet år 2018 ratificerat både konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) och är därför skyldigt att skydda och tillvarata rättigheterna för alla arbetstagare som bor och lever i landet, och ska även se till att skadestånd betalas ut om dessa rättigheter kränks.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll